Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, producten en diensten van Femkeruisfotografie. Bij het afnemen van producten en diensten van Femkeruisfotografie gaat de klant automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden. Bij het akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden ga je tevens akkoord voor iedereen die op de foto gaat.
Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment vanuit Femkeruisfotografie worden aangepast.

 

LEVERING VAN DIENSTEN EN PRODUCTEN

Wederpartij kiest bewust voor Femkeruisfotografie omwille van de stijl van Femkeruisfotografie. Femkeruisfotografie is dan ook vrij om haar kennis en inzicht in de producten en diensten toe te passen. Femkeruisfotografie heeft de vrijheid om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s wel en niet geschikt zijn om aan de wederpartij te tonen. De producten en diensten zijn voor de wederpartij persoonlijk gemaakt waardoor inruilen en teruggave van geld niet mogelijk is bij ontevredenheid vanuit de wederpartij.

Femkeruisfotografie levert diensten en producten met betrekking tot fotografie, waaronder fotoreportages en fotoboeken.

BOEKING VAN FOTOSHOOT

Het boeken van een fotoshoot vindt telefonisch of per mail plaats waarna een bevestiging van beide partijen plaats vindt per mail.

 

BETALING EN LEVERING

Femkeruisfotografie maakt, selecteert en bewerkt foto's naar eigen inzicht. Foto's worden in hoge resolutie in JPG geleverd, zonder logo. Jouw foto's worden binnen twee weken digitaal geleverd via we-transfer. Deze foto’s dienen binnen een week gedownload te worden door de wederpartij, daarna komt deze link te vervallen.

 

Indien de betaling van de wederpartij niet binnen de betalingstermijn van 14 dagen heeft plaatsgevonden, zal Femkeruisfotografie niet overgaan tot het toesturen van foto’s.

Fotoboeken worden naar eigen inzicht en stijl van Femkeruisfotografie ontworpen. De wederpartij krijgt 7 dagen de tijd om een selectie van foto’s te maken die door Femkeruisfotografie zijn toegezonden. Indien Femkeruisfotografie na deze 7 dagen geen selectie heeft ontvangen gaat zij over tot het maken van een selectie naar eigen inzicht en stijl. Binnen 30 dagen, na het ontvangen of maken van de fotoselectie, ontvangt de wederpartij digitaal vanuit Femkeruisfotografie een eerste ontwerp van het fotoboek. Het fotoboek wordt pas gedrukt nadat de wederpartij het ontwerp heeft goedgekeurd en dit via de mail heeft bevestigd.

 

Femkeruisfotografie biedt de mogelijkheid tot het aanschaffen van cadeaubonnen met een door de wederpartij zelf te bepalen bedrag met een minimum van € 20,-. Dit bedrag kan worden besteed aan een fotoshoot of fotoboek. De cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van 2 jaar na afgifte en worden als korting verrekend met het totaalbedrag. Het combineren van meerdere cadeaubonnen van Femkeruisfotografie is mogelijk. Het is niet mogelijk cadeaubonnen te retourneren of in te wisselen voor geld.


ANNULERING

Annulering van een fotoshoot is niet mogelijk zodra een fotoshoot door beide partijen per mail is bevestigd. Indien wederpartij toch overgaat tot annulering van een, door beide partijen per mail bevestigde, fotoshoot heeft Femkeruisfotografie recht op een vergoeding van 30 % van de afgesproken prijs. In afwijking hiervan kan annulering, in goed onderling overleg, plaatsvinden door beide partijen indien er sprake is van overmacht, zonder daarbij gehouden te zijn tot enige vorm van vergoeding.

 

Afzien van afname van een fotoboek is niet mogelijk zodra de ontwerpfase in gang is gezet of het fotoboek al in productie is.

OVERMACHT

Femkeruisfotografie zal niet aansprakelijk zijn voor het niet of niet tijdig nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke belemmerende omstandigheid, die niet uitsluitend van de wil van Femkeruisfotografie afhankelijk is. Onder overmacht met betrekking tot een fotoshoot wordt ook verstaan elke belemmerende weersomstandigheid. Bij regen en storm kunnen er, vanwege gebruik van apparatuur, geen foto’s worden gemaakt. Bij overmacht kan in overleg met wederpartij gekozen worden voor een overdekte locatie of het maken van een nieuwe afspraak.


AANSPRAKELIJKHEID

Werkzaamheden van Femkeruisfotografie worden naar eer en geweten uitgevoerd. Mochten er vanuit de wederpartij toch klachten ontstaan over het geleverde werk dan dienen deze klachten binnen 5 werkdagen na levering van de foto’s schriftelijk via de mail te worden gemeld. Femkeruisfotografie heeft het recht binnen een termijn van 10 werkdagendeze klachten te herstellen. Bij niet kunnen herstellen van de klachten is het mogelijk een nieuwe afspraak te maken om alsnog het gewenste doel te bereiken. Het is vanuit de wederpartij in geen geval mogelijk geld terug te eisen of een (schade)claim in te dienen.

 

Deelname aan een fotoshoot is volledig voor eigen risico van de wederpartij. De wedepartij is tijdens de fotoshoot zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de persoon in kwestie en eigendommen. Femkeruisfotografie kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld.

Indien er schade ontstaat aan de apparatuur van Femkeruisfotografie door toedoen van de wederpartij, dan is de wederpartij hier aansprakelijk voor.


PRIJZEN

Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief reiskosten tenzij anders vermeld. De reiskosten bedragen 0,35 euro per kilometer vanaf 1566 DA te Assendelft.De prijslijst is te zien op de website: www.femkeruisfotografie.nl. De prijzen kunnen op ieder gewenst moment aangepast worden door Femkeruisfotografie.

AUTEURSRECHTEN EN PUBLICATIES

Foto’s de gemaakt zijn door Femkeruisfotografie worden op de website www.femkeruisfotografie.nl gebruikt voor haar portfolio. Mocht hier nadrukkelijk bezwaar tegen zijn dan dient dit vooraf aan de fotoshoot schriftelijk via de mail kenbaar gemaakt te worden.

 

Het auteursrecht van foto’s ligt bij de fotograaf, zo mag een derde nooit een foto publiceren zonder toestemming van de fotograaf en zonder erbij te vermelden wie de fotograaf is. Doorsturen van foto’s aan commerciële partijen is niet toegestaan. Indien een dergelijke partij foto’s wil gebruiken voor commerciële doeleinden dan dient vooraf contact opgenomen te worden met de fotograaf.

 

Het is niet toegestaan beelden of teksten uit de website van Femkeruisfotografie te gebruiken voor commerciële doeleinden.


PRIVACY

Femkeruisfotografie zal persoonlijke gegevens niet openbaar maken of doorgeven aan derden.

Lees al je rechten m.b.t. privacy in het privacyreglement.